1 2 3
ทางเรามีความยินดีที่จะเสนอบริการให้แก่นักลงทุน ดังข้างล่างนี้ : a.ในตอนแรกที่นักลงทุน สนใจจะลงทุนในประเทศไทย :

1) ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน่วยงาน BOI และการได้รับสิทธิประโยชน์

2) เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักลงทุนและ BOI เมื่อต้องการเจรจาเกี่ยวกับโครงการการลงทุน

3) ให้คำแนะนำการได้ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ท่านคาดหวัง

b. ณ เวลาที่นักลงทุนตัดสินใจ ขอรับการส่งเสริมฯ :

4) เป็นผู้จัดทำเอกสารการขอรับการส่งเสริมฯแทนนักลงทุน เพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิประโยชน์ จวบจนกระทั่งนักลงทุนได้รับบัตรส่งเสริม

5) ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการควบคู่กับการใช้สิทธิ์

c. ในเวลาที่นักลงทุนเริ่มโครงการ :

6) ช่วยงานเอกสารในการให้นักลงทุนได้ใช้สิทธิ์ประโยชน์ เช่น ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และ อื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

7) บริการฝึกอบรมพนักงานของนักลงทุน ให้ปฎิบัติงานประจำวันที่เกี่ยวข้องได้

d. การตรวจสอบโดย BOI :

8) ให้บริการการเปิดดำเนินการ แก่บริษัทฯ พร้อมดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ

e. แก้ปัญหาต่างๆ

9) ในฐานะผู้มีประสบการณ์ยาวนาน หลากหลาย ผ่านการแก้ปัญหาต่างๆในหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จึงสามารถให้บริการด้านนี้ แก่นักลงทุนได้ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกรมศุลกากร

f. ไม่มีพนักงานทำงานให้ต่อเนื่อง เรามีบริการให้ท่านเพียงให้โครงการของท่านมีความต่อเนื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนหลักๆ ของ BOI :

• การยื่นคำขอรับการส่งเสริม, การสัมภาษณ์ , แจ้งมติ, ตอบรับ และ การออกบัตรส่งเสริม

• รายงานผลการดำเนินการ 6 เดือน 1 ปี 2 ปี

• ขบวนการ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร (มาตรา 28 & มาตรา 29)

• ขบวนการ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ (มาตรา 36 และ มาตรา 30)

• ขบวนการ ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

• การแก้ไขโครงการเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ

• ขบวนการขึ้นตอน การใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• การแสดงผลประกอบการด้านการเงินแก่ BOI

• ขั้นตอนการขอเปิดดำเนินการ (การตรวจสอบของ BOI )

• ขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

• การขอใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี อันได้แก่ วีซ่าและหนังสืออนุญาตทำงานแก่คนต่างด้าว ทั้งระดับบริหาร และ ช่างผู้ชำนาญ

ข้อมูล ขั้นตอนในการทำงานกับสโมสรนักลงทุน : กระบวนการขั้นตอนในการติดต่อกับ สโมสรนักลงทุน เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อน อันเนื่องจากมีระบบการควบคุมของภาครัฐ สโมสรนักลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้การดูแลและควบคุมโดย BOI ซึ่งทางเรามีความชำนาญในการทำงาน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา ในเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้เช่นกัน อีกทั้งการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่นๆ พนักงานเพียง 1 ท่าน ไม่สามารถทำงานรวมของทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนได้ แต่ถ้าด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และความชำนาญงานในทุกด้าน โครงการของนักลงทุน / ลูกค้า จะบรรลุเป้าหมายสูงสุด ภายใต้การปฎิบัติถูกต้องกับระเบียบและกฎหมายส่งเสริมการลงทุน บริการสนับสนุนอื่นๆ โดยเรา (TIS) : เป็นตัวกลางในการติดต่อกับกรมศุลฯ และอื่นๆ